Statut Fundacji

W maju 2011 roku z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anety Białonogi, przy współpracy z Centrum Aktywnych Gniew, przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego została powołana Fundacja im. Jana III Sobieskiego.

Głównymi celami Fundacji są:

• Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz społeczności lokalnej w dziedzinie:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2. przeciwdziałania patologiom społecznym
3. ekologii i ochrony zwierząt raz ochrony dziedzictwa
4. przyrodniczego
5. kultury sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

• Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych.

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

• Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci.

• Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturalnej.

• Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

• Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

• Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

• Działalność charytatywna.

T